ευα  πικρακη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γενικές αρχές Αστικού

-Κήρυξη ατόμου σε αφάνεια ή άρση της αφάνειας με διευθέτηση των επακόλουθων συνεπειών περιουσιακής και προσωπικής φύσεως.
-Αποκατάσταση περιπτώσεων προσβολής προσωπικότητας (πχ. δια του τύπου) με επιδίκαση αποζημίωσης και ηθικής βλάβης .
-Αποκατάσταση περιπτώσεων προσβολών στο δικαίωμα του ανθρώπου στο όνομα και στα προϊόντα της διάνοιας με επιδίκαση αποζημίωσης και ηθικής βλάβης και καταδίκη σε πράξη με την οποία αποκαθίσταται η προσβολή.
-Νομική εκπροσώπηση νομικών πρόσωπων (πχ. Σωματείων, ιδρύματων) με σύνταξη και δημοσίευση καταστατικών ή ιδρυτικών πράξεων , παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων και απάντηση σε καθημερινά νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν.
-Διευθέτηση νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τις δικαιοπραξίες ( : δήλωση βούλησης του ατόμου η οποία επιφέρει μία έννομη συνέπεια . πχ. Δικαιοπραξία είναι η διαθήκη ). Σ’ αυτή την κατηγορία υποθέσεων βρίσκουν λύση νομικά ζητήματα που ανακύπτουν εξαιτίας μίας άκυρης ή ακυρώσιμης λόγω απάτης, πλάνης ή απειλής δικαιοπραξίας, ερμηνεία δικαιοπραξίας κλπ.

Ενοχικό Δίκαιο

Το γραφείο αναλαμβάνει τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών αναφορικά με έννομες σχέσεις (:συναλλαγές) της καθημερινής ζωής όπως είναι η δωρεά, η πώληση, η ανταλλαγή, η μίσθωση/ενοικίαση,η εργασιακή σχέση, η εργολαβία, η μεσιτεία, ο δανεισμός, η εγγύηση. Επίσης εξειδικεύεται σε υποθέσεις αποκατάστασης της ζημίας που υπέστη κάποιος στη συναλλαγή του με κάποιον άλλο σε περίπτωση αδικοπραξίας ή αδικαιολόγητου πλουτισμού.
ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Διεκπεραίωση κάθε νομικού ζητήματος που ανακύπτει μεταξύ εκμισθωτή (:ενοικιαστή) και μισθωτή (:ενοίκου) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είτε κατοικίας είτε επαγγελματικής στέγης, όπως καθυστέρηση μισθωμάτων/ενοικίων ή κοινοχρήστων δαπανών, λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κακή χρήση (φθορά) του μισθίου παράνομη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλο έλλειψη κάποιας ιδιότητας από το μίσθιο την οποία εγγυήθηκε ο εκμισθωτής, κλπ

Εμπράγματο Δίκαιο

* Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων
* Αγοραπωλησίες ακινήτων
* Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων (κυριότητα,νομή) με τα απαιτούμενα ένδικα βοηθήματα
* Εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών , προσημειώσεων σε ακίνητα
* Δηλώσεις , καταχωρήσεις πράξεων στο κτηματολόγιο
* Διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων Ελλήνων του Εξωτερικού
ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ
Δευθέτηση όλων των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ ιδιοκτητών οριζόντιων (:πολυκατοικιών). Για παράδειγμα κάθε συνιδιοκτήτης πολυκατοικίας μπορεί είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά να αχθεί εναντίον συνιδιοκτήτη :
* Για παράβαση του κανονισμού της πολυκατοικίας ( πχ. Ανυπακοή στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης )
* Για οφειλή κοινοχρήστων δαπανών
* Για χρήση θέσης στάθμευσης που ανήκει σε άλλο συνιδιοκτήτη

Οικογενειακό

Νομικά ζητήματα , προσωπικής και περιουσιακής φύσεως , τα οποία ανακύπτουν ανάμεσα σε :
> μνηστευμένους
> όσους συμβιώνουν έχοντας υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης
> συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
> συζύγους μετά τη λύση της έγγαμης συμβίωσης με διαζύγιο
> γονείς και τέκνα κατά τη διάρκεια του γάμου και μετά τη λύση του με διαζύγιο
> θετό τέκνο -θετούς γονείς και φυσικούς γονείς σε περίπτωση υιοθεσίας κλπ

Κληρονομικό

Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την επαγωγή ( : μεταβίβαση ) της περιουσίας του κληρονομουμένου ( : θανόντος ) στους κληρονόμους και κληροδόχους του και ρύθμιση των μεταξύ τους περιουσιακών σχέσεων .

 

Τροχαία

Περιλαμβάνει την αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανάτου του θύματος του τροχαίου ατυχήματος η οικογένειά του έχει δικαίωμα προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστη από το συμβάν ) στα τροχαία ατυχήματα .

   Η περιουσιακή ζημία περιλαμβάνει υλικές ζημίες στο μεταφορικό μέσο , τα νοσήλια για τη θεραπεία και φροντίδα του θύματος , έξοδα κηδείας αν το τροχαίο ήταν θανατηφόρο, απωλεσθέντες μισθοί κατά την ανάρρωση του τραυματισθέντος κλπ.

   Η ηθική βλάβη είναι η χρηματική ικανοποίηση που επιδικάζει το δικαστήριο στον τραυματισθέντα για την προσβολή της υγείας και της προσωπικότητάς του και σε κάθε περίπτωση για την ψυχική ταλαιπωρία που υπέστη εξαιτίας του ατυχήματος .

 

Απαλλοτριώσεις

Διευθέτηση όλης της διαδικασίας για την είσπραξη της οφειλόμενης στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριούμενων ακινήτων αποζημίωσης , από την Αρχή που κηρύσσει την απαλλοτρίωση ακινήτων.

 

 Εργατικό

Επίλυση εξωδικαστικά ή δικαστικά νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών όπως παράνομη καταγγελία συμβάσεων εργασίας ( απόλυση ) , μείωση του μισθού των εργαζομένων , εργατικό ατύχημα , οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου από την εργασία του κλπ με συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές τροποποιήσεις με στόχο την αποτελεσματική παροχή νομικών συμβουλών.

 

Εμπορικό

*Σύσταση εταιρειών με σύνταξη και δημοσίευση καταστατικών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων ενδεικτικά με σύνταξη συμβάσεων, τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων και απάντηση σε καθημερινά νομικά ερωτήματα που ανακύπτουν σε επιχειρήσεις
* Εκδίκαση ακάλυπτων επιταγών / συναλλαγματικών / γραμματίων εις διαταγή με έκδοση διαταγής πληρωμής, και διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη του ποσού της επιταγής κλπ.
* Νομική κάλυψη σ’ όλα τα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερη ενασχόληση με το νόμο ( άρθρο 99 Ν. 3588/2007 ) περί εξυγίανσης των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ζημιογόνες αλλά έχουν προοπτική αναδιοργάνωσης .

 

Ποινικό

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων σ’ όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, δηλαδή στην προδικασία ( υποβολή μήνυσης ή έγκλησης για λογαριασμό του παθόντα, σύνταξη υπομνήματος για λογαριασμό του κατηγορουμένου, άσκηση πολιτικής αγωγής, παράσταση σ’ όλες τις προανακριτικές και ανακριτικές πράξεις ), στη διαδικασία στο ακροατήριο (παράσταση κατά την αποδεικτική διαδικασία και αγόρευση) και μετά την έκδοση της απόφασης ( έφεση, αναίρεση , αίτηση ακύρωσης διαδικασίας ή απόφασης κλπ )

Τομείς Δραστηριότητας Δικηγορικού Γραφείου Εύας Πικράκη

www.000webhost.com